hanuman chalisa telugu lyrics pdf download | హనుమాన్ చాలీసా

hanuman chalisa telugu lyrics pdf download In Telugu | హనుమాన్ చాలీసా

దోహా

శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి ।
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి ॥
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార ।
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార ॥

ధ్యానం

గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ ।
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే-(అ)నిలాత్మజమ్ ॥
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ ।
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్ ॥

చౌపాఈ

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర ॥ 1 ॥

రామదూత అతులిత బలధామా ।
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా ॥ 2 ॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥3 ॥

కంచన వరణ విరాజ సువేశా ।
కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥ 4 ॥

హాథవజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై ॥ 5॥

శంకర సువన కేసరీ నందన ।
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన ॥ 6 ॥

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర ।
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర ॥ 7 ॥

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా ।
రామలఖన సీతా మన బసియా ॥ 8॥

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా ।
వికట రూపధరి లంక జలావా ॥ 9 ॥

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే ।
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥ 10 ॥

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే ।
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే ॥ 11 ॥

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥ 12 ॥

సహస్ర వదన తుమ్హరో యశగావై ।
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై ॥ 13 ॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।
నారద శారద సహిత అహీశా ॥ 14 ॥

యమ కుబేర దిగపాల జహాం తే ।
కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥ 15 ॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా ।
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా ॥ 16 ॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా ।
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా ॥ 17 ॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥ 18 ॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ ।
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ ॥ 19 ॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥ 20 ॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥ 21 ॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా ।
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥ 22 ॥

ఆపన తేజ సమ్హారో ఆపై ।
తీనోం లోక హాంక తే కాంపై ॥ 23 ॥

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై ।
మహవీర జబ నామ సునావై ॥ 24 ॥

నాసై రోగ హరై సబ పీరా ।
జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥ 25 ॥

సంకట సే హనుమాన ఛుడావై ।
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥ 26 ॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా ॥ 27 ॥

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై ।
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥ 28 ॥

చారో యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।
హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥ 29 ॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।
అసుర నికందన రామ దులారే ॥ 30 ॥

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా ॥ 31 ॥

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా ।
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥ 32 ॥

తుమ్హరే భజన రామకో పావై ।
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥ 33 ॥

అంత కాల రఘుపతి పురజాయీ ।
జహాం జన్మ హరిభక్త కహాయీ ॥ 34 ॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥ 35 ॥

సంకట క(హ)టై మిటై సబ పీరా ।
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా ॥ 36 ॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ ।
కృపా కరహు గురుదేవ కీ నాయీ ॥ 37 ॥

జో శత వార పాఠ కర కోయీ ।
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥ 38 ॥

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా ।
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా ॥ 39 ॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥ 40 ॥

దోహా

పవన తనయ సంకట హరణ – మంగళ మూరతి రూప్ ।
రామ లఖన సీతా సహిత – హృదయ బసహు సురభూప్ ॥
సియావర రామచంద్రకీ జయ । పవనసుత హనుమానకీ జయ । బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ ।

Hanuman Chalisa Telugu PDF

PDF NAMEHanuman Chalisa Telugu (Tulsidas)
No. of Pages6 Pages
LanguageTelugu
Size188 KB

అనారోగ్యంతో బాధపడే వారు ఆర్ధిక సమస్యలు చుట్టు ముట్టిన వారు ఈ లింక్ లో చెప్పిన విధంగా హనుమాన్ చాలీసాని చదవండి

హనుమాన్ చాలీసా పఠించడానికి కొన్ని ప్రత్యేక పద్ధతులు :

పరిశుభ్రత : మీరు హనుమాన్ చాలీసా చదవడానికి ముందు స్నానం ఆచరించి, పూజా స్థలాన్ని శుభ్రంగా చేసుకోవాలి.

స్మరించే స్థలం: హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం ప్రారంభించే ముందు, మీరు సమీపంలోని హనుమాన్ ధేవలయాన్ని సందర్శించి పారాయణం ప్రారంబిస్తే అది మరింత శుభ ప్రభావం చూపుతుంది. మీరు ఇంట్లో కూడా చేయవచ్చు.

భంగిమలు – ఉపాసన : హంస భంగిమ లేదా జ్ఞాన భంగిమ వంటి భంగిమలలో ఉంది హనుమాన్ చాలీసాని పారాయణం చేయండి.

ధ్యానం : ఈ చాలీసా చదువుతున్నప్పుడు, మీ దృష్టిని శ్రీ హనుమంతుడి వైపు కేంద్రీకరించండి మరియు మీ మనస్సులో ఆయనను స్మరించుకోండి.

కోరికలు : పారాయణం ముగిసిన తర్వాత, ఆ మారుతికి మీ కోరికలను అడగండి మరియు అతని ఆశీర్వాదాలు పొందండి.

హనుమాన్ చాలీసా యొక్క ప్రయోజనాలు చాలానే ఉన్నాయి :

దైవభక్తి అపారంగ పెరుగుతుంది: రోజూ హనుమాన్ చాలీసా చదవడం వల్ల మనలో భక్తి, భక్తి భావాలు పెరుగుతాయి అని చెప్పబడింది.

రోగాల నుండి విముక్తి : హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం చేయడం వల్ల అన్ని రకాల రోగాల నుంచి ఉపశమనం పొంది ఆరోగ్యంగా మెరుగు పడుతుంది.

ప్రశాంతత చేకూరుతుంది : మానసిక ఆందోళన అలజడి నుండి ఉపశమనం పొందాలి అంటే హనుమాన్ చాలీసా పారాయణం అనివార్యం.

రక్షా కవచం: చాలీసా మనకు ఒక రక్ష కవచ్ లాగా పనిచేస్తుంది, ఇది భక్తులందరినీ వ్యాధుల నుండి శత్రువుల నుండి బాదాల రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది.

గ్రహ దోషాలు :  గ్రహ దోషాల వల్ల వివిధ రకాల సమస్యల ఎదురుకుంటున్న వారికి గ్రహ దోషాలు తొలగిపోయి జీవితంలో శ్రేయస్సు లబించాలి అంటే సైతం చాలీసాని క్రమం తప్పకుండ చదవండి.

విజయం: మీరు చేసే పనులు ఆటంకాలతో ముగియకూడదు అంటే మీ పనిలో విజయం పొందాలి అంటే కూడా ఈ హనుమాన్ చాలీసా ఎంతగానో ఉపయోగ పడుతుంది అని ఎందరో భక్తులు తమ విశ్వాసాన్ని తెలియ జేశారు.

స్వావలంబన కలుగును : ఈ చాలీసా చదవండి మీరు స్వావలంబన కాచిత్కంగా పొందుతారు.

Leave a Comment