Pavamana Suktam Telugu – పవమాన సూక్తం

ఓం || హిర॑ణ్యవర్ణా॒: శుచ॑యః పావ॒కా
యాసు॑ జా॒తః క॒శ్యపో॒ యాస్విన్ద్ర॑: |
అ॒గ్నిం యా గర్భ॑o దధి॒రే విరూ॑పా॒స్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వన్తు ||

యాసా॒గ్॒o రాజా॒ వరు॑ణో॒ యాతి॒ మధ్యే॑
సత్యానృ॒తే అ॑వ॒పశ్య॒o జనా॑నామ్ |
మ॒ధు॒శ్చుత॒శ్శుచ॑యో॒ యాః పా॑వ॒కాస్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వన్తు ||

యాసాo దే॒వా ది॒వి కృ॒ణ్వన్తి॑ భ॒క్షం
యా అ॒న్తరి॑క్షే బహు॒ధా భవ॑న్తి |
యాః పృ॑థి॒వీం పయ॑సో॒న్దన్తి శు॒క్రాస్తా
న॒ ఆప॒శ్శగ్గ్ స్యో॒నా భ॑వన్తు ||

శి॒వేన॑ మా॒ చక్షు॑షా పశ్యతాపశ్శి॒వయా॑
త॒నువోప॑ స్పృశత॒ త్వచ॑o మే |
సర్వాగ్॑o అ॒గ్నీగ్ం ర॑ప్సు॒షదో॑ హువే వో॒ మయి॒
వర్చో॒ బల॒మోజో॒ నిధ॑త్త ||

పవ॑మాన॒స్సువ॒ర్జన॑: | ప॒విత్రే॑ణ॒ విచ॑ర్షణిః |
యః పోతా॒ పు॑నాతు మా | పు॒నన్తు॑ మా దేవజ॒నాః |
పు॒నన్తు॒ మన॑వో ధి॒యా | పు॒నన్తు॒ విశ్వ॑ ఆ॒యవ॑: |
జాత॑వేదః ప॒విత్ర॑వత్ | ప॒విత్రే॑ణ పునాహి మా |
శు॒క్రేణ॑ దేవ॒దీద్య॑త్ | అగ్నే॒ క్రత్వా॒ క్రతూ॒గ్॒o రను॑ |
యత్తే॑ ప॒విత్ర॑మ॒ర్చిషి॑ | అగ్నే॒ విత॑తమన్త॒రా |
బ్రహ్మ॒ తేన॑ పునీమహే | ఉ॒భాభ్యాo దేవసవితః |
ప॒విత్రే॑ణ స॒వేన॑ | ఇ॒దం బ్రహ్మ॑ పునీమహే |
వై॒శ్వ॒దే॒వీ పు॑న॒తీ దే॒వ్యాగాత్ |
యస్యై॑ బ॒హ్వీస్త॒నువో॑ వీ॒తపృ॑ష్ఠాః |
తయా॒ మద॑న్తః సధ॒మాద్యే॑షు |
వ॒యగ్గ్ స్యా॑మ॒ పత॑యో రయీ॒ణామ్ |
వై॒శ్వా॒న॒రో ర॒శ్మిభి॑ర్మా పునాతు |
వాత॑: ప్రా॒ణేనే॑షి॒రో మ॑యో॒ భూః |
ద్యావా॑పృథి॒వీ పయ॑సా॒ పయో॑భిః |
ఋ॒తావ॑రీ య॒జ్ఞియే॑ మా పునీతామ్ ||

బృ॒హద్భి॑: సవిత॒స్తృభి॑: | వర్‍షి॑ష్ఠైర్దేవ॒మన్మ॑భిః | అగ్నే॒ దక్షై: పునాహి మా | యేన॑ దే॒వా అపు॑నత | యేనాపో॑ ది॒వ్యంకశ॑: | తేన॑ ది॒వ్యేన॒ బ్రహ్మ॑ణా | ఇ॒దం బ్రహ్మ॑ పునీమహే | యః పా॑వమా॒నీర॒ద్ధ్యేతి॑ | ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑త॒గ్॒o రసమ్ | సర్వ॒గ్॒o పూ॒తమ॑శ్నాతి | స్వ॒ది॒తం మా॑త॒రిశ్వ॑నా | పా॒వ॒మా॒నీర్యో అ॒ధ్యేతి॑ | ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑త॒గ్॒o రసమ్ | తస్మై॒ సర॑స్వతీ దుహే | క్షీ॒రగ్ం స॒ర్పిర్మధూ॑ద॒కమ్ ||

పా॒వ॒మా॒నీస్స్వ॒స్త్యయ॑నీః | సు॒దుఘా॒హి పయ॑స్వతీః | ఋషి॑భి॒స్సంభృ॑తో॒ రస॑: | బ్రా॒హ్మ॒ణేష్వ॒మృతగ్॑o హి॒తమ్ | పా॒వ॒మా॒నీర్ది॑శన్తు నః | ఇ॒మం లో॒కమథో॑ అ॒ముమ్ | కామా॒న్‍థ్సమ॑ర్ధయన్తు నః | దే॒వీ‍ర్దే॒వైః స॒మాభృ॑తాః | పా॒వ॒మా॒నీస్స్వ॒స్త్యయ॑నీః | సు॒దుఘా॒హి ఘృ॑త॒శ్చుత॑: | ఋషి॑భి॒: సంభృ॑తో॒ రస॑: | బ్రా॒హ్మ॒ణేష్వ॒మృతగ్॑o హి॒తమ్ | యేన॑ దే॒వాః ప॒విత్రే॑ణ | ఆ॒త్మాన॑o పు॒నతే॒ సదా | తేన॑ స॒హస్ర॑ధారేణ | పా॒వ॒మా॒న్యః పు॑నన్తు మా | ప్రా॒జా॒ప॒త్యం ప॒విత్రమ్ | శ॒తోద్యా॑మగ్ం హిర॒ణ్మయమ్ | తేన॑ బ్రహ్మ॒ విదో॑ వ॒యమ్ | పూ॒తం బ్రహ్మ॑ పునీమహే | ఇన్ద్ర॑స్సునీ॒తీ స॒హమా॑ పునాతు | సోమ॑స్స్వ॒స్త్యా వ॑రుణస్స॒మీచ్యా | య॒మో రాజా ప్రమృ॒ణాభి॑: పునాతు మా | జా॒తవే॑దా మో॒ర్జయ॑న్త్యా పునాతు | భూర్భువ॒స్సువ॑: ||

ఓం తచ్ఛ॒o యోరావృ॑ణీమహే | గా॒తుం య॒జ్ఞాయ॑ | గా॒తుం య॒జ్ఞప॑తయే |
దైవీస్స్వ॒స్తిర॑స్తు నః | స్వ॒స్తిర్మాను॑షేభ్యః | ఊ॒ర్ధ్వం జి॑గాతు భేష॒జమ్ | శన్నో॑ అస్తు ద్వి॒పదే | శం చతు॑ష్పదే ||
ఓం శాన్తి॒: శాన్తి॒: శాన్తి॑: ||

అద్భుతమైన శక్తినిచ్చే హనుమాన్ మంత్రాలు పఠించండి

Leave a Comment