Hanuman Apaduddharaka Stotram Telugu – ఆపదుద్ధారక హనుమత్స్తోత్రం

ఓం అస్య శ్రీ ఆపదుద్ధారక హనుమత్ స్తోత్ర మహామంత్ర కవచస్య, విభీషణ ఋషిః, హనుమాన్ దేవతా, సర్వాపదుద్ధారక శ్రీహనుమత్ప్రసాదేన మమ సర్వాపన్నివృత్త్యర్థే, సర్వకార్యానుకూల్య సిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః ।

ధ్యానమ్
వామే కరే వైరిభిదం వహంతం
శైలం పరే శృంఖలహారిటంకమ్ ।
దధానమచ్ఛచ్ఛవియజ్ఞసూత్రం
భజే జ్వలత్కుండలమాంజనేయమ్ ॥ 1 ॥

సంవీతకౌపీన ముదంచితాంగుళిం
సముజ్జ్వలన్మౌంజిమథోపవీతినమ్ ।
సకుండలం లంబిశిఖాసమావృతం
తమాంజనేయం శరణం ప్రపద్యే ॥ 2 ॥

ఆపన్నాఖిలలోకార్తిహారిణే శ్రీహనూమతే ।
అకస్మాదాగతోత్పాత నాశనాయ నమో నమః ॥ 3 ॥

సీతావియుక్తశ్రీరామశోకదుఃఖభయాపహ ।
తాపత్రితయసంహారిన్ ఆంజనేయ నమోఽస్తు తే ॥ 4 ॥

ఆధివ్యాధి మహామారీ గ్రహపీడాపహారిణే ।
ప్రాణాపహర్త్రేదైత్యానాం రామప్రాణాత్మనే నమః ॥ 5 ॥

సంసారసాగరావర్త కర్తవ్యభ్రాంతచేతసామ్ ।
శరణాగతమర్త్యానాం శరణ్యాయ నమోఽస్తు తే ॥ 6 ॥

వజ్రదేహాయ కాలాగ్నిరుద్రాయాఽమితతేజసే ।
బ్రహ్మాస్త్రస్తంభనాయాస్మై నమః శ్రీరుద్రమూర్తయే ॥ 7 ॥

రామేష్టం కరుణాపూర్ణం హనూమంతం భయాపహమ్ ।
శత్రునాశకరం భీమం సర్వాభీష్టప్రదాయకమ్ ॥ 8 ॥

కారాగృహే ప్రయాణే వా సంగ్రామే శత్రుసంకటే ।
జలే స్థలే తథాఽఽకాశే వాహనేషు చతుష్పథే ॥ 9 ॥

గజసింహ మహావ్యాఘ్ర చోర భీషణ కాననే ।
యే స్మరంతి హనూమంతం తేషాం నాస్తి విపత్ క్వచిత్ ॥ 10 ॥

సర్వవానరముఖ్యానాం ప్రాణభూతాత్మనే నమః ।
శరణ్యాయ వరేణ్యాయ వాయుపుత్రాయ తే నమః ॥ 11 ॥

ప్రదోషే వా ప్రభాతే వా యే స్మరంత్యంజనాసుతమ్ ।
అర్థసిద్ధిం జయం కీర్తిం ప్రాప్నువంతి న సంశయః ॥ 12 ॥

జప్త్వా స్తోత్రమిదం మంత్రం ప్రతివారం పఠేన్నరః ।
రాజస్థానే సభాస్థానే ప్రాప్తే వాదే లభేజ్జయమ్ ॥ 13 ॥

విభీషణకృతం స్తోత్రం యః పఠేత్ ప్రయతో నరః ।
సర్వాపద్భ్యో విముచ్యేత నాఽత్ర కార్యా విచారణా ॥ 14 ॥

మంత్రః
మర్కటేశ మహోత్సాహ సర్వశోకనివారక ।
శత్రూన్ సంహర మాం రక్ష శ్రియం దాపయ భో హరే ॥ 15

ఇతి విభీషణకృతం సర్వాపదుద్ధారక శ్రీహనుమత్ స్తోత్రమ్ ॥

అద్భుతమైన శక్తినిచ్చే హనుమాన్ మంత్రాలు పఠించండి

Leave a Comment