శక్తివంతమైన ఏకాదశముఖి హనుమత్కవచం | Ekadasha Mukhi Hanuman Kavacham Telugu

శ్రీదేవ్యువాచ
శైవాని గాణపత్యాని శాక్తాని వైష్ణవాని చ ।
కవచాని చ సౌరాణి యాని చాన్యాని తాని చ ॥ 1॥
శ్రుతాని దేవదేవేశ త్వద్వక్త్రాన్నిఃసృతాని చ ।
కించిదన్యత్తు దేవానాం కవచం యది కథ్యతే ॥ 2॥

ఈశ్వర ఉవాచ
శ‍ఋణు దేవి ప్రవక్ష్యామి సావధానావధారయ ।
హనుమత్కవచం పుణ్యం మహాపాతకనాశనమ్ ॥ 3॥
ఏతద్గుహ్యతమం లోకే శీఘ్రం సిద్ధికరం పరమ్ ।
జయో యస్య ప్రగానేన లోకత్రయజితో భవేత్ ॥ 4॥

ఓం అస్య శ్రీఏకాదశవక్త్రహనుమత్కవచమాలామంత్రస్య
వీరరామచంద్ర ఋషిః । అనుష్టుప్ఛందః । శ్రీమహావీరహనుమాన్ రుద్రో దేవతా ।
హ్రీం బీజమ్ । హ్రౌం శక్తిః । స్ఫేం కీలకమ్ ।
సర్వదూతస్తంభనార్థం జిహ్వాకీలనార్థం,
మోహనార్థం రాజముఖీదేవతావశ్యార్థం
బ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీభూతప్రేతాదిబాధాపరిహారార్థం
శ్రీహనుమద్దివ్యకవచాఖ్యమాలామంత్రజపే వినియోగః ।

అథ కరన్యాసః ।
ఓం హ్రౌం ఆంజనేయాయ అంగుష్ఠభ్యాం నమః ।
ఓం స్ఫేం రుద్రమూర్తయే తర్జనీభ్యాం నమః ।
ఓం స్ఫేం వాయుపుత్రాయ మధ్యమాభ్యాం నమః ।
ఓం స్ఫేం అంజనీగర్భాయ అనామికాభ్యాం నమః ।
ఓం స్ఫేం రామదూతాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః ।
ఓం హ్రౌం బ్రహ్మాస్త్రాదినివారణాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ।

అథ అంగన్యాసః ।
ఓం హ్రౌం ఆంజనేయాయ హృదయాయ నమః ।
ఓం స్ఫేం రుద్రమూర్తయే శిరసే స్వాహా ।
ఓం స్ఫేం వాయుపుత్రాయ శిఖాయై వషట్ ।
ఓం హ్రౌం అంజనీగర్భాయ కవచాయ హుమ్ ।
ఓం స్ఫేం రామదూతాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ ।
ఓం హ్రౌం బ్రహ్మాస్త్రాదినివారణాయ అస్త్రాయ ఫట్ ।
ఇతి న్యాసః ।

అథ ధ్యానమ్ ।
ఓం ధ్యాయేద్రణే హనుమంతమేకాదశముఖాంబుజమ్ ।
ధ్యాయేత్తం రావణోపేతం దశబాహుం త్రిలోచనం
హాహాకారైః సదర్పైశ్చ కంపయంతం జగత్త్రయమ్ ।
బ్రహ్మాదివందితం దేవం కపికోటిసమన్వితం
ఏవం ధ్యాత్వా జపేద్దేవి కవచం పరమాద్భుతమ్ ॥

దిగ్బంధాః
ఓం ఇంద్రదిగ్భాగే గజారూఢహనుమతే బ్రహ్మాస్త్రశక్తిసహితాయ
చౌరవ్యాఘ్రపిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీవేతాలసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ।

ఓం అగ్నిదిగ్భాగే మేషారుఢహనుమతే అస్త్రశక్తిసహితాయ చౌరవ్యాఘ్ర-
పిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీవేతాలసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ।

ఓం యమదిగ్భాగే మహిషారూఢహనుమతే ఖడ్గశక్తిసహితాయ చౌరవ్యాఘ్ర-
పిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీవేతాలసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ।

ఓం నిఋర్తిదిగ్భాగే నరారూఢహనుమతే ఖడ్గశక్తిసహితాయ చౌరవ్యాఘ్ర-
పిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీవేతాలసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ।

ఓం వరుణదిగ్భాగే మకరారూఢహనుమతే ప్రాణశక్తిసహితాయ
చౌరవ్యాఘ్ర పిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీవేతాలసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ।

ఓం వాయుదిగ్భాగే మృగారూఢహనుమతే అంకుశశక్తిసహితాయ
చౌరవ్యాఘ్రపిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీవేతాలసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ।

ఓం కుబేరదిగ్భాగే అశ్వారూఢహనుమతే గదాశక్తిసహితాయ
చౌరవ్యాఘ్ర పిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీవేతాలసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ।

ఓం ఈశానదిగ్భాగే రాక్షసారూఢహనుమతే పర్వతశక్తిసహితాయ
చౌరవ్యాఘ్ర పిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీవేతాలసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ।

ఓం అంతరిక్షదిగ్భాగే వర్తులహనుమతే ముద్గరశక్తిసహితాయ
చౌరవ్యాఘ్ర పిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీవేతాలసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ।

ఓం భూమిదిగ్భాగే వృశ్చికారూఢహనుమతే వజ్రశక్తిసహితాయ
చౌరవ్యాఘ్ర పిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీవేతాలసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ।

ఓం వజ్రమండలే హంసారూఢహనుమతే వజ్రశక్తిసహితాయ చౌరవ్యాఘ్ర-
పిశాచబ్రహ్మరాక్షసశాకినీడాకినీవేతాలసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ।

మాలామంత్రః ।
ఓం హ్రీం యీం యం ప్రచండపరాక్రమాయ ఏకాదశముఖహనుమతే
హంసయతిబంధ-మతిబంధ-వాగ్బంధ-భైరుండబంధ-భూతబంధ-
ప్రేతబంధ-పిశాచబంధ-జ్వరబంధ-శూలబంధ-
సర్వదేవతాబంధ-రాగబంధ-ముఖబంధ-రాజసభాబంధ-
ఘోరవీరప్రతాపరౌద్రభీషణహనుమద్వజ్రదంష్ట్రాననాయ
వజ్రకుండలకౌపీనతులసీవనమాలాధరాయ సర్వగ్రహోచ్చాటనోచ్చాటనాయ
బ్రహ్మరాక్షససమూహోచ్చాటానాయ జ్వరసమూహోచ్చాటనాయ రాజసమూహోచ్చాటనాయ
చౌరసమూహోచ్చాటనాయ శత్రుసమూహోచ్చాటనాయ దుష్టసమూహోచ్చాటనాయ
మాం రక్ష రక్ష స్వాహా ॥ 1 ॥

ఓం వీరహనుమతే నమః ।
ఓం నమో భగవతే వీరహనుమతే పీతాంబరధరాయ కర్ణకుండలాద్యా-
భరణాలంకృతభూషణాయ కిరీటబిల్వవనమాలావిభూషితాయ
కనకయజ్ఞోపవీతినే కౌపీనకటిసూత్రవిరాజితాయ
శ్రీవీరరామచంద్రమనోభిలషితాయ లంకాదిదహనకారణాయ
ఘనకులగిరివజ్రదండాయ అక్షకుమారసంహారకారణాయ
ఓం యం ఓం నమో భగవతే రామదూతాయ ఫట్ స్వాహా ॥

ఓం ఐం హ్రీం హ్రౌం హనుమతే సీతారామదూతాయ సహస్రముఖరాజవిధ్వంసకాయ
అంజనీగర్భసంభూతాయ శాకినీడాకినీవిధ్వంసనాయ కిలికిలిచుచు కారేణ
విభీషణాయ వీరహనుమద్దేవాయ ఓం హ్రీం శ్రీం హ్రౌ హ్రాం ఫట్ స్వాహా ॥

ఓం శ్రీవీరహనుమతే హౌం హ్రూం ఫట్ స్వాహా ।
ఓం శ్రీవీరహనుమతే స్ఫ్రూం హ్రూం ఫట్ స్వాహా ।
ఓం శ్రీవీరహనుమతే హ్రౌం హ్రూం ఫట్ స్వాహా ।
ఓం శ్రీవీరహనుమతే స్ఫ్రూం ఫట్ స్వాహా ।
ఓం హ్రాం శ్రీవీరహనుమతే హ్రౌం హూం ఫట్ స్వాహా ।
ఓం శ్రీవీరహనుమతే హ్రైం హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం హ్రాం పూర్వముఖే వానరముఖహనుమతే
లం సకలశత్రుసంహారకాయ హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం ఆగ్నేయముఖే మత్స్యముఖహనుమతే
రం సకలశత్రుసకలశత్రుసంహారకాయ హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం దక్షిణముఖే కూర్మముఖహనుమతే
మం సకలశత్రుసకలశత్రుసంహారకాయ హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం నైఋర్తిముఖే వరాహముఖహనుమతే
క్షం సకలశత్రుసకలశత్రుసంహారకాయ హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం పశ్చిమముఖే నారసింహముఖహనుమతే
వం సకలశత్రుసకలశత్రుసంహారకాయ హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం వాయవ్యముఖే గరుడముఖహనుమతే
యం సకలశత్రుసకలశత్రుసంహారకాయ హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం ఉత్తరముఖే శరభముఖహనుమతే
సం సకలశత్రుసకలశత్రుసంహారకాయ హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం ఈశానముఖే వృషభముఖహనుమతే హూం
ఆం సకలశత్రుసకలశత్రుసంహారకాయ హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం ఊర్ధ్వముఖే జ్వాలాముఖహనుమతే
ఆం సకలశత్రుసకలశత్రుసంహారకాయ హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం అధోముఖే మార్జారముఖహనుమతే
హ్రీం సకలశత్రుసకలశత్రుసంహారకాయ హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం సర్వత్ర జగన్ముఖే హనుమతే
స్ఫ్రూం సకలశత్రుసకలశత్రుసంహారకాయ హుం ఫట్ స్వాహా ।

ఓం శ్రీసీతారామపాదుకాధరాయ మహావీరాయ వాయుపుత్రాయ కనిష్ఠాయ
బ్రహ్మనిష్ఠాయ ఏకాదశరుద్రమూర్తయే మహాబలపరాక్రమాయ
భానుమండలగ్రసనగ్రహాయ చతుర్ముఖవరప్రసాదాయ
మహాభయరక్షకాయ యం హౌమ్ ।

ఓం హస్ఫేం హస్ఫేం హస్ఫేం శ్రీవీరహనుమతే నమః ఏకాదశవీరహనుమన్
మాం రక్ష రక్ష శాంతిం కురు కురు తుష్టిం కురు కరు పుష్టిం కురు కురు
మహారోగ్యం కురు కురు అభయం కురు కురు అవిఘ్నం కురు కురు
మహావిజయం కురు కురు సౌభాగ్యం కురు కురు సర్వత్ర విజయం కురు కురు
మహాలక్ష్మీం దేహి హుం ఫట్ స్వాహా ॥

ఫలశ్రుతిః
ఇత్యేతత్కవచం దివ్యం శివేన పరికీర్తితమ్ ।
యః పఠేత్ప్రయతో భూత్వా సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ ॥

ద్వికాలమేకకాలం వా త్రివారం యః పఠేన్నరః ।
రోగాన్ పునః క్షణాత్ జిత్వా స పుమాన్ లభతే శ్రియమ్ ॥

మధ్యాహ్నే చ జలే స్థిత్వా చతుర్వారం పఠేద్యది ।
క్షయాపస్మారకుష్ఠాదితాపత్రయనివారణమ్ ॥

యః పఠేత్కవచం దివ్యం హనుమద్ధ్యానతత్పరః ।
త్రిఃసకృద్వా యథాజ్ఞానం సోఽపి పుణ్యవతాం వరః ॥

దేవమభ్యర్చ్య విధివత్పురశ్చర్యాం సమారభేత్ ।
ఏకాదశశతం జాప్యం దశాంశహవనాదికమ్ ॥

యః కరోతి నరో భక్త్యా కవచస్య సమాదరమ్ ।
తతః సిద్ధిర్భవేత్తస్య పరిచర్యావిధానతః ॥

గద్యపద్యమయా వాణీ తస్య వక్త్రే ప్రజాయతే ।
బ్రహ్మహత్యాదిపాపేభ్యో ముచ్యతే నాత్ర సంశయః ॥

ఏకాదశముఖిహనుమత్కవచం సమాప్త ॥

అద్భుతమైన శక్తినిచ్చే హనుమాన్ మంత్రాలు పఠించండి

bujanga stotram

Sri Anjaneya Bhujanga Stotram Telugu – శ్రీ ఆంజనేయ భుజంగ స్తోత్రం

ప్రసన్నాంగరాగం ప్రభాకాంచనాంగంజగద్భీతశౌర్యం తుషారాద్రిధైర్యమ్ ।తృణీభూతహేతిం రణోద్యద్విభూతింభజే వాయుపుత్రం పవిత్రాప్తమిత్రమ్ ॥ 1 ॥...

Read More

Leave a Comment