Hanuman Chalisa Tamil Lyrics PDF | தமிழில் ஹனுமான் சாலிசா

Hanuman Chalisa Tamil Lyrics PDF | தமிழில் ஹனுமான் சாலிசா

💥தோஹா 💥

ஶ்ரீ குரு சரண ஸரோஜ ரஜ னிஜமன முகுர ஸுதாரி |

வரணௌ ரகுவர விமலயஶ ஜோ தாயக பலசாரி ||

புத்திஹீன தனுஜானிகை ஸுமிரௌ பவன குமார |

பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஶ விகார் ||

💥சௌபாஈ 💥

ஜய ஹனுமான ஜ்ஞான குண ஸாகர |

ஜய கபீஶ திஹு லோக உஜாகர || 1 ||

ராமதூத அதுலித பலதாமா |

அம்ஜனி புத்ர பவனஸுத னாமா || 2 ||

மஹாவீர விக்ரம பஜரங்கீ |

குமதி னிவார ஸுமதி கே ஸங்கீ ||3 ||

கம்சன வரண விராஜ ஸுவேஶா |

கானன கும்டல கும்சித கேஶா || 4 ||

ஹாதவஜ்ர ஔ த்வஜா விராஜை |

காம்தே மூம்ஜ ஜனேவூ ஸாஜை || 5||

ஶம்கர ஸுவன கேஸரீ னன்தன |

தேஜ ப்ரதாப மஹாஜக வன்தன || 6 ||

வித்யாவான குணீ அதி சாதுர |

ராம காஜ கரிவே கோ ஆதுர || 7 ||

ப்ரபு சரித்ர ஸுனிவே கோ ரஸியா |

ராமலகன ஸீதா மன பஸியா || 8||

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |

விகட ரூபதரி லம்க ஜராவா || 9 ||

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |

ராமசம்த்ர கே காஜ ஸம்வாரே || 10 ||

லாய ஸம்ஜீவன லகன ஜியாயே |

ஶ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே || 11 ||

ரகுபதி கீன்ஹீ பஹுத படாயீ |

தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ || 12 ||

ஸஹஸ வதன தும்ஹரோ யஶகாவை |

அஸ கஹி ஶ்ரீபதி கண்ட லகாவை || 13 ||

ஸனகாதிக ப்ரஹ்மாதி முனீஶா |

னாரத ஶாரத ஸஹித அஹீஶா || 14 ||

யம குபேர திகபால ஜஹாம் தே |

கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே || 15 ||

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீன்ஹா |

ராம மிலாய ராஜபத தீன்ஹா || 16 ||

தும்ஹரோ மன்த்ர விபீஷண மானா |

லம்கேஶ்வர பயே ஸப ஜக ஜானா || 17 ||

யுக ஸஹஸ்ர யோஜன பர பானூ |

லீல்யோ தாஹி மதுர பல ஜானூ || 18 ||

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |

ஜலதி லாம்கி கயே அசரஜ னாஹீ || 19 ||

துர்கம காஜ ஜகத கே ஜேதே |

ஸுகம அனுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே || 20 ||

ராம துஆரே தும ரகவாரே |

ஹோத ன ஆஜ்ஞா பினு பைஸாரே || 21 ||

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஶரணா |

தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர னா || 22 ||

ஆபன தேஜ தும்ஹாரோ ஆபை |

தீனோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை || 23 ||

பூத பிஶாச னிகட னஹி ஆவை |

மஹவீர ஜப னாம ஸுனாவை || 24 ||

னாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |

ஜபத னிரம்தர ஹனுமத வீரா || 25 ||

ஸம்கட ஸேம் ஹனுமான சுடாவை |

மன க்ரம வசன த்யான ஜோ லாவை || 26 ||

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராஜா |

தினகே காஜ ஸகல தும ஸாஜா || 27 ||

ஔர மனோரத ஜோ கோயி லாவை |

தாஸு அமித ஜீவன பல பாவை || 28 ||

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |

ஹை பரஸித்த ஜகத உஜியாரா || 29 ||

ஸாது ஸன்த கே தும ரகவாரே |

அஸுர னிகன்தன ராம துலாரே || 30 ||

அஷ்டஸித்தி னவ னிதி கே தாதா |

அஸ வர தீன்ஹ ஜானகீ மாதா || 31 ||

ராம ரஸாயன தும்ஹாரே பாஸா |

ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா || 32 ||

தும்ஹரே பஜன ராமகோ பாவை |

ஜன்ம ஜன்ம கே துக பிஸராவை || 33 ||

அம்த கால ரகுவர புரஜாயீ |

ஜஹாம் ஜன்ம ஹரிபக்த கஹாயீ || 34 ||

ஔர தேவதா சித்த ன தரயீ |

ஹனுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ || 35 ||

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |

ஜோ ஸுமிரை ஹனுமத பல வீரா || 36 ||

ஜை ஜை ஜை ஹனுமான கோஸாயீ |

க்றுபா கரோ குருதேவ கீ னாயீ || 37 ||

ஜோ ஶத வார பாட கர கோயீ |

சூடஹி பன்தி மஹா ஸுக ஹோயீ || 38 ||

ஜோ யஹ படை ஹனுமான சாலீஸா |

ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஶா || 39 ||

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |

கீஜை னாத ஹ்றுதய மஹ டேரா || 40 ||

💥தோஹா 💥

பவன தனய ஸங்கட ஹரண – மங்கள மூரதி ரூப் |

ராம லகன ஸீதா ஸஹித – ஹ்றுதய பஸஹு ஸுரபூப் ||

ஸியாவர ராமசன்த்ரகீ ஜய | பவனஸுத ஹனுமானகீ ஜய |

 

PDF NAMEHanuman Chalisa Tamil
No. of Pages6 Pages
LanguageTamil
Size3829 kb

ஹனுமான் சாலிசாவை ஜபிப்பதற்கான சில சிறப்பு நுட்பங்கள்:

வாழ்த்துக்கள் : பாராயணம் முடிந்ததும், மாருதியிடம் உங்கள் விருப்பங்களைக் கேட்டு அவருடைய ஆசிகளைப் பெறுங்கள்.

நினைவு இடம்: அனுமன் சாலிசா பாராயணத்தைத் தொடங்கும் முன், அருகில் உள்ள அனுமன் கோவிலுக்குச் சென்று பாராயணம் செய்யத் தொடங்கினால், அது மிகவும் நல்ல பலனைத் தரும். வீட்டிலும் செய்யலாம்.

தோரணைகள் – உபாசனா: ஸ்வான் போஸ் அல்லது ஞான தோரணை போன்ற தோரணையில் ஹனுமான் சாலிசாவை ஓதவும்.

தியானம்: இந்த சாலிசாவைப் படிக்கும் போது, ​​உங்கள் கவனத்தை ஹனுமான் மீது செலுத்தி, உங்கள் மனதில் அவரை நினைவு செய்யுங்கள்.

தூய்மை: ஹனுமான் சாலிசாவை ஓதுவதற்கு முன் குளித்து, பூஜை செய்யும் இடத்தை சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.

ஹனுமான் சாலிசாவின் பலன்கள் பல:

ஸ்வாவலம்பனா கழுகுனு: இந்த சாலிசாவைப் படியுங்கள், நீங்கள் தன்னம்பிக்கை பெறுவீர்கள்.

நோய்களில் இருந்து நிவாரணம்: ஹனுமான் சாலிசாவை பாராயணம் செய்வது அனைத்து வகையான நோய்களிலிருந்தும் விடுபடுகிறது மற்றும் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்துகிறது.

அமைதி அடையும்: மன உளைச்சல் நீங்க வேண்டுமானால் ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் இன்றியமையாதது.

ரக்ஷா கவாச்: சாலிசா நமக்கு ஒரு ரக்ஷா கவாச் போல செயல்படுகிறது, இது அனைத்து பக்தர்களையும் நோய்களிலிருந்தும் பாதாள எதிரிகளிடமிருந்தும் பாதுகாக்க உதவுகிறது.

கிரஹ தோஷங்கள்: கிரஹ தோஷங்களால் பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்பவர்கள் கிரஹ தோஷங்களிலிருந்து விடுபட்டு வாழ்க்கையில் செழிப்பைப் பெற வேண்டும், மேலும் சாலிசாவை தவறாமல் படிக்கவும்.

வெற்றி: இந்த ஹனுமான் சாலிசா மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று பல பக்தர்கள் தங்கள் நம்பிக்கையை வெளிப்படுத்தினர், உங்கள் பணி தடைகளில் முடிவடையாது மற்றும் உங்கள் வேலையில் நீங்கள் வெற்றி பெற வேண்டும்.

பக்தி அபரிமிதமாக அதிகரிக்கிறது: அனுமன் சாலிசாவை தினமும் பாராயணம் செய்வது பக்தி மற்றும் பக்தி உணர்வுகளை அதிகரிக்கும் என்று கூறப்படுகிறது.

Leave a Comment